Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.polska-zbrojna.pl

Ogłoszenie nr 367667 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.
Warszawa 60: Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 14267767500000, ul. Al. Jerozolimskie  97, 00909   Warszawa 60, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 845 365, e-mail dorota.sypniewska@zbrojni.pl, faks 226 845 503.
Adres strony internetowej (URL): www.polska-zbrojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.polska-zbrojna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.polska-zbrojna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wykonawcy mogą składać oferty osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY W WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 WARSZAWA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.
Numer referencyjny: 15/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, zwanego dalej WIW. 2.Zamówienie pewne Przedmiot zamówienia pewnego, stanowiący jednocześnie najmniejszy rozmiar zamówienia, obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających następujące czasopisma WIW: 2.1.miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ), nakład 1 edycji – 9.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 360 g: ogółem 12 edycji, 2.2.dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład 1 edycji – 4.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 320 g: ogółem 6 edycji, 2.3.kwartalnik „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1 edycji – 1.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 430 g: ogółem 4 edycje, 2.4.kwartalnik „Polska Zbrojna Historia” (PZH), nakład 1 edycji – 6.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 360 g: ogółem 4 edycje. 3.Zamówienie opcjonalne 3.1.Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016. poz.1020) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. O skorzystaniu z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą mailową w terminie 1 dnia przed dostarczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego czasopism przeznaczonych do doręczenia. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego. 3.2. Przedmiot zamówienia opcjonalnego obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek zawierających czasopisma WIW. Przewidywane opcje zamówienia: Konfekcjonowanie, doręczanie oraz przyjmowanie (odbieranie) zwrotów miesięcznika „Polska Zbrojna”: - nakład 1 edycji od 9.001 egz. do 11.000 egz. waga 1 egz. ok. 360-440 g; - nakład 1 edycji od 11.001 egz. do 13.000 egz. waga 1 egz. ok. 360-440 g; - nakład 1 edycji od 9.001 egz. do 11.000 egz. waga 1 egz. ok. 441-520 g; - nakład 1 edycji od 11.001 egz. do 13.000 egz. waga 1 egz. ok. 441-520 g; - nakład 1 edycji od 9.001 egz. do 11.000 egz. waga 1 egz. ok. 521-600 g; - nakład 1 edycji od 11.001 egz. do 13.000 egz. waga 1 egz. ok. 521-600 g. Konfekcjonowanie, doręczanie oraz przyjmowanie (odbieranie) zwrotów dwumiesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych”: - nakład 1 edycji od 4.001 egz. do 4.700 egz. waga 1 egz. ok. 320-370 g; - nakład 1 edycji od 4.701 egz. do 5.500 egz. waga 1 egz. ok. 320-370 g. Konfekcjonowanie, doręczanie oraz przyjmowanie (odbieranie) zwrotów „Kwartalnika Bellona”: - nakład 1 edycji od 1.001 egz. do 1.100 egz. waga 1 egz. ok. 430-480 g. Konfekcjonowanie, doręczanie oraz przyjmowanie (odbieranie) zwrotów kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”: - nakład 1 edycji od 6.001 egz. do 7.500 egz. waga 1 egz. ok. 360-440 g; - nakład 1 edycji od 7.501 egz. do 9.000 egz. waga 1 egz. ok. 360-440 g. 3.3.Największy możliwy zakres zamówienia opcjonalnego obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek zawierających następujące czasopisma WIW: 3.3.1.miesięcznik „Polska Zbrojna” (PZ), nakład 1 edycji – 13.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 600 g: ogółem 12 edycji, 3.3.2.dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” (PSZ), nakład 1 edycji – 5.500 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 370 g: ogółem 6 edycji, 3.3.3.kwartalnik „Kwartalnik Bellona” (KB), nakład 1 edycji – 1.100 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 480 g: ogółem 4 edycje, 3.3.4.kwartalnik „Polska Zbrojna. Historia” (PZH), nakład 1 edycji – 9.000 egzemplarzy, waga 1 egzemplarza ok. 440 g: ogółem 4 edycje. 3.4.Edycja danego czasopisma to jednorazowy nakład tego czasopisma wyrażony w egzemplarzach. 4.Formaty czasopism WIW: 4.1.miesięcznik „Polska Zbrojna” – zbliżony do A4 (205x285 mm), 4.2.dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych” – zbliżony do A4 (205x285 mm), 4.3.„Kwartalnik Bellona” – zbliżony do B5 (165x240 mm), 4.4.kwartalnik „Polska Zbrojna Historia” – zbliżony do A4 (205x285 mm). 5.Zlecenia obejmować będą: 5.1.konfekcjonowanie, to jest: 5.1.1.zafoliowanie albo zapakowanie w koperty lub paczki egzemplarzy czasopism do wysyłki według bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail, 5.1.2.naniesienie na przesyłkę danych adresata z bazy adresowej (rozdzielnika) Zamawiającego, 5.1.3.naniesienie na przesyłkę danych Zamawiającego (nadawcy) i oznaczenia danego czasopisma (wzory etykiet Zamawiający przekaże pocztą e-mail), 5.1.4.naniesienie na przesyłkę danych Wykonawcy (nazwa, adres), który będzie nadawał przesyłki w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 5.1.5.naniesienie na przesyłkę informacji o kierowaniu zwrotów na adres Wykonawcy, 5.2.doręczanie określonej liczby przesyłek do adresatów w kraju i za granicą, zgodnie z bazą adresową, dostarczaną każdorazowo przez Zamawiającego pocztą e-mail, 5.3.przyjmowanie (odbieranie) zwrotów przesyłek, poza przesyłkami zagranicznymi, 5.4.przechowywanie zwrotów przesyłek oraz egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych czasopism przez okres trwania umowy. 6.Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie przesyłek z określoną liczbą egzemplarzy przeznaczonych do doręczenia w danej edycji, przesyłając mu pocztą e-mail aktualną bazę adresową (rozdzielnik), w której będą wyszczególnione następujące dane: 6.1.liczba adresatów, 6.2.liczba egzemplarzy do wysłania dla danego adresata, 6.3.liczba egzemplarzy do wysłania ogółem, 6.4.liczba egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych (nie więcej niż 5% nakładu)do wysłania w terminie innym niż główna część nakładu. 7.Nakład poszczególnych czasopism nie jest równy liczbie przesyłek, które Zamawiający zobowiązuje się przekazać do konfekcjonowania i doręczenia na podstawie umowy. Termin „liczba egzemplarzy” nie jest tożsamy z terminem „liczba przesyłek”. 8.Zamawiający będzie przesyłał do Wykonawcy: 8.1.główną (ok. 95%) bazę adresową – najpóźniej 1 dzień przed datą dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy nakładu danej edycji, przeznaczonej do wysyłki, 8.2.dodatkową (ok. 5%) bazę adresową do wysyłki egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych – na bieżąco w ciągu trwania umowy. 9.Cena zrealizowanego nakładu danej edycji czasopisma będzie wynikała z przemnożenia nakładu tej edycji przez średnią wartość doręczenia 1 egzemplarza, określoną w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz średniej ceny netto konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotu 1 egzemplarza. 10.Średnia cena netto: 10.1.konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotu (w zależności od jego wagi i nakładu danej edycji) jest określona w Załączniku nr 3 do SIWZ, 10.2.konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotu 1 egzemplarza archiwalnego jest zgodna ze średnią ceną netto 1 egzemplarza dla nakładu minimalnego (w zależności od jego wagi) określoną w Załączniku nr 3 do SIWZ. 11.Zamawiający nie ma możliwości ścisłego określenia liczby adresatów i liczby przesyłek. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 1-5, Zamawiający szacuje, że minimalna liczba przesyłek w każdym miesiącu wyniesie około 2000, a maksymalna liczba przesyłek w niektórych miesiącach może wynieść około 6000 – w zależności od cyklu wydawniczego (miesięcznik, dwumiesięcznik, dwa kwartalniki). 12.Zgodnie z pkt. 3 Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego, a to oznacza możliwość zmiany liczby przesyłek lub (oraz) zmiany liczby egzemplarzy w przesyłce. 13.Przesyłki muszą być zaadresowane i zapakowane w taki sposób, aby dotarły nieuszkodzone do właściwych adresatów, dokładnie pod adresy z bazy adresowej (rozdzielnika), dostarczanej przez Zamawiającego pocztą e-mail. Przesyłki do różnych adresatów nie mogą być łączone, nawet jeśli są doręczane pod ten sam adres. 14.Termin doręczenia przesyłek VIP do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) adresatów w Warszawie nie może być krótszy niż 1 dzień, jednak nie dłuższy niż 3 dni – zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie w ramach kryterium oceny ofert „Termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie”. W ramach przesyłek VIP Zamawiający przewiduje w każdym miesiącu wysyłkę około 2000 egzemplarzy czasopism do około 200 adresatów. Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. 15.Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) adresatów krajowych nie może być krótszy niż 4 dni, jednak nie dłuższy niż 8 dni – zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie w ramach kryterium oceny ofert „Termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych”. Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. 16.Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) adresatów zagranicznych nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za opóźnienia spowodowane przez podmioty, którym zlecił dokonanie doręczenia (np. Poczta Polska, kurier), zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego. Łączna liczba egzemplarzy czasopism wysyłanych za granicę będzie stanowić nie więcej niż 1,5% całości zamówienia. 17.Zamawiający planuje przekazywać do wysyłki nakłady poszczególnych edycji czasopism głównie w trzeciej dekadzie danego miesiąca. 18. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych adresatów VIP w Warszawie, adresatów krajowych i zagranicznych będzie liczony od następnego dnia po otrzymaniu przez Wykonawcę nakładu danego czasopisma do dnia doręczenia przesyłek do adresatów. W tak określonym terminie Wykonawca konfekcjonuje i doręcza przesyłki. 19.Termin doręczania przesyłek z egzemplarzami reklamacyjnymi i archiwalnymi będzie liczony od następnego dnia po otrzymaniu przez Wykonawcę bazy adresowej (rozdzielnika) – do dnia doręczenia przesyłek do adresatów. W tak określonym terminie Wykonawca konfekcjonuje i doręcza przesyłki. 20.Termin przechowywania przez Wykonawcę zwrotów przesyłek oraz egzemplarzy reklamacyjnych i archiwalnych jest równoznaczny z okresem trwania umowy. Po upływie tego terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie przechowywane egzemplarze reklamacyjne i archiwalne. 21.Zamawiający będzie dostarczał przeznaczone do doręczenia nakłady poszczególnych edycji czasopism w miejsce na terenie kraju, uzgodnione z Wykonawcą. 22.W celu rozliczenia konfekcjonowania, doręczenia oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów czasopism, każdorazowo po wykonaniu miesięcznego zlecenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną przez siebie Tabelę rozliczeniową realizacji umowy za dany miesiąc (Załącznik nr 9 do SIWZ). 23.W przypadku braku zastrzeżeń co do jakości usług Zamawiający w terminie 5 dni zaakceptuje Tabelę rozliczeniową realizacji umowy za dany miesiąc. Korespondencja w tym zakresie będzie prowadzona pocztą e-mail. 24.Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie zaakceptowana przez Zamawiającego i podpisana przez Wykonawcę Tabela rozliczeniowa realizacji umowy za dany miesiąc. 25.Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczana w cyklu miesięcznym – a zapłata będzie następowała po przesłaniu Zamawiającemu faktury VAT i podpisanej przez Wykonawcę Tabeli rozliczeniowej realizacji umowy za dany miesiąc – w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Tabela rozliczeniowa realizacji umowy za dany miesiąc musi być dostarczona w oryginale na adres Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79921000-6
Dodatkowe kody CPV:64111000-7, 64121200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 201404.64
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA: Nastąpiła zmiana numerów telefonów Zamawiającego Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Dorota SYPNIEWSKA – numer tel. (48) 261-845-687; numer fax (48) 261-845-503
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe UWAGA W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: ttp://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną usługę polegającą na doręczaniu przesyłek na terenie kraju i za granicą o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Zamawiający nie uzna przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kilku zsumowanych usług, których łączna wartość wynosiła lub wynosi 100 000,00 zł. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość wykonanej usługi do dnia złożenia ofert musi co najmniej odpowiadać kwocie 100 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: UWAGA W przypadku wartości usług wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert, na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, 2.informacja w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4.W wypadku niewniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 5.1.w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy, 5.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 5.3.w gwarancjach bankowych, 5.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 6.Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.2. – 5.5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 5, ppkt. 5.3 i 5.4. muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1.bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 6.2.informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 6.3.wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4.wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 6.5.wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6określenie terminu ważności gwarancji. 7.Poręczenia określone w pkt. 5, ppkt. 5.2. oraz 5.5., muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 7.1wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, 7.2.precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3.kwoty, do wysokości której bank – poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane, 7.4.wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na usługę konfekcjonowania i doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie”, numer postępowania: 15/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” do oferty, oryginał należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wykorzystanie go w przypadku konieczności potrącenia wadium. 9.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1. Cena oferty60
2. Termin doręczenia przesyłek VIP do adresatów w Warszawie20
3. Termin doręczenia przesyłek do adresatów krajowych20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ustawy PZP, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie: 1.1.zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, 1.2.przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 1.3.zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami, 1.4.innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/12/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. 1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 4.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 4.1.pieniądzu, 4.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.3.gwarancjach bankowych – termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.4.gwarancjach ubezpieczeniowych – termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5.Zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy. 6.Gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1.bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty ZNWU na wezwanie Zamawiającego, 6.2.informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji (określenie przedmiotu przetargu), 6.3.wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4.wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 6.5.wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6.określenie terminu ważności gwarancji. 7.Poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 7.1.wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty , o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, 7.2.precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3.kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) będą zobowiązane, 7.4.wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SIWZ z dopiskiem „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – numer postępowania 15/2016”. 9.Zamawiający zwróci 100% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. II. 1. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50% osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia w zakresie konfekcjonowania przesyłek było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.1.żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2.2.żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.1.oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3.2.zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.3.poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia określonego w punkcie 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.