Numer ogłoszenia: 308908 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 300726 - 2015 data 09.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa 60, woj. mazowieckie, tel. 22 6845365, fax. 22 6845503.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: